Kiedy nie otrzymamy warunków zabudowy?


Projekty domów piętrowych możemy realizować na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub gdy dla naszej działki nie uchwalono planu – na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla naszej działki dostaniemy na podstawie złożonego wójtowi wniosku. Teoretycznie ma on 2 miesiące na wydanie decyzji. Teoretycznie, bo w praktyce termin ten może się wydłużyć, jeżeli konieczne będą ustalenia z innymi urzędami, np. z urzędem ochrony środowiska. Każdy z kolejnych organów ma dwa tygodnie na zaopiniowanie decyzji.

Dopiero na podstawie warunków zabudowy możemy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Wcześniej, musimy jednak przystosować nasze projekty domów do tych warunków – wynika to z rozporządzenia ministra infrastruktury – wszystkie tzw. gotowe projekty domów jednorodzinnych muszą zostać poddane obowiązkowi przystosowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanych warunków zabudowy. Wykona to architekt adaptujący, posiadający stosowne uprawnienia i w świetle prawa, to on później będzie odpowiadał za projekt budowlany.

21 października 2010 r. weszła nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Zgodnie z nią skrócił się czas możliwości zawieszenia decyzji o wydaniu warunków zabudowy z 12 na 9 miesięcy

Kiedy gmina może zawiesić wydanie decyzji?

Gmina zawiesza wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli właśnie postanowiła rozpocząć prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który również ma objąć naszą działkę. Przez 9 miesięcy nie możemy więc nie tyle rozpocząć budowy, co w ogóle mamy przerwę w załatwianiu jakichkolwiek formalności.

Wydanie decyzji musi nastąpić, jeżeli po 2 miesiącach od zawieszenia gmina nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu lub gdy w okresie 9 miesięcy zawieszenia nie uchwali miejscowego planu.

To jest jednak zawieszenie i prędzej czy później decyzję otrzymamy. A czy gmina może w ogóle odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy? Może.

Kiedy nie otrzymamy warunków zabudowy?

Nie dla wszystkich działek jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy. Nie dostaniemy ich na pewno, jeżeli nasza działka jest rolna a nie budowlana. W tym przypadku najpierw musimy odrolnić grunt, zmieniając jego przeznaczenie, wyłączyć grunt z produkcji rolnej i dopiero wtedy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Zobacz też: zestawy fotowoltaiczne.

Działka rolna przewiduje zabudowę jedynie pod gospodarstwo rolne, ale co to jest zabudowa siedliskowa powiemy sobie w kolejnych artykułach.

Działka nie otrzyma również warunków, jeżeli nie ma tzw. dobrego sąsiedztwa. Dobre sąsiedztwo oznacza, że przynajmniej jedna działka granicząca z naszą jest zabudowana. Kolejną trudnością jest dostęp do drogi. Jeżeli działka nie ma dostępu do drogi, ani bezpośredniego, ani pośredniego przez sąsiednie działki – wydanie warunków jest niemożliwe.

Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy, musimy uzyskać oświadczenie lokalnych przedsiębiorstw o możliwym sposobie uzbrojenia naszej działki. Jeżeli działka nie ma dostępu do mediów, a nie jest planowana, np. ze względów ekonomicznych, rozbudowa istniejącej sieci – to również warunków zabudowy nie otrzymamy.

Oczywistym jest, że warunki zabudowy nie zostaną też wydane dla działki, na której budowa domu jakiekolwiek jest zakazana innymi uwarunkowaniami, np. ze względu na ochronę przyrody czy zakaz wydany przez konserwatora zabytków.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz